วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2552

โลกสวยด้วยมือ.....ลาว (โอ๋)

สำนักงานเทศบาลตำบลบึงบูรพ์


ประวัติความเป็นมาเทศบาลตำบลบึงบูรพ์ อยู่ในเขตการปกครองของอำเภอบึงบูรพ์ ได้รับการจัดตั้งเป็นเทศบาลตำบลตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ. 2542 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 116 ตอนที่ 9ก วันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2542 โดยยกฐานะบางส่วนของตำบลบึงบูรพ์ เป็นเทศบาลตำบลบึงบูรพ์ มีพื้นที่ 19.45 ตารางกิโลเมตร อยู่ห่างจากจังหวัดศรีสะเกษ 40 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ในเขตตำบลบึงบูรพ์ รวม 9 หมู่บ้าน และตำบลเป๊าะ 4 หมู่บ้าน ดังนี้
หมู่ที่ 1 บ้านเป๊าะ ตำบลบึงบูรพ์
หมู่ที่ 2 บ้านเป๊าะ ตำบลบึงบูรพ์
หมู่ที่ 3 บ้านเป๊าะ ตำบลบึงบูรพ์
หมู่ที่ 4 บ้านโนนสาวสวย ตำบลบึงบูรพ์
หมู่ที่ 5 ชุมชนจอมพระ ตำบลบึงบูรพ์
หมู่ที่ 6 บ้านนาสวน ตำบลบึงบูรพ์
หมู่ที่ 7 บ้านหนองหล่ม ตำบลบึงบูรพ์
หมู่ที่ 8 บ้านบึงบูรพ์ ตำบลบึงบูรพ์
หมู่ที่ 9 บ้านบึงบูรพา ตำบลบึงบูรพ์
และครอบคลุมเขตตำบลเป๊าะบางส่วน ดังนี้
หมู่ที่ 2 บ้านหาด ตำบลเป๊าะ
หมู่ที่ 6 บ้านค้อ ตำบลเป๊าะ
หมู่ที่ 11 บ้านค้อใต้ ตำบลเป๊าะ
หมู่ที่ 14 บ้านหาดใหม่พัฒนา ตำบลเป๊าะ

ปัจจุบันเทศบาลได้ประกาศจัดตั้งชุมชนแล้วทั้งสิ้น 16 ชุมชน ดังนี้
1. ชุมชนบ้านเป๊าะ ตำบลบึงบูรพ์
2. ชุมชนคุ้มกลางสามัคคี ตำบลบึงบูรพ์
3. ชุมชนตลาดเก่า ตำบลบึงบูรพ์
4. ชุมชนบ้านโนนสาวสวย ตำบลบึงบูรพ์
5. ชุมชนนาสวน ตำบลบึงบูรพ์
6. ชุมชนหนองหล่ม ตำบลบึงบูรพ์
7. ชุมชนมิตรภาพ ตำบลบึงบูรพ์
8. ชุมชนบ้านบึงบูรพา ตำบลบึงบูรพ์
9. ชุมชนสวนสนุก ตำบลบึงบูรพ์
10.ชุมชนดอนคำแก้ว ตำบลบึงบูรพ์
11.ชุมชนรุ่งเรืองสะพังทอง ตำบลบึงบูรพ์
12. ชุมชนบ้านหาด ตำบลเป๊าะ
13. ชุมชนบ้านค้อ ตำบลเป๊าะ
14. ชุมชนบ้านค้อใต้ ตำบลเป๊าะ
15. ชุมชนบ้านหาดใหม่พัฒนา ตำบลเป๊าะ
16. ชุมชนจอมพระ ตำบลบึงบูรพ์ .


ภารกิจของเทศบาลตำบลบึงบูรพ์

1.1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน มีภารกิจที่เกี่ยวข้องดังนี้
(1) การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบกทางน้ำ และทางระบายน้ำ (มาตรา 50 (2) มาตรา 51 (8)) (2) การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่นๆ (มาตรา 51 (7)) (3) การสาธารณูปการ (มาตรา 51 (7)) (4) การควบคุมอาคาร
1.2 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

(1) การจัดการศึกษา (2) การส่งเสริมกีฬา (3) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล
1.3 ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
(1) การรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน (มาตรา 50 (1))

1.4 ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
(1) บำรุงและส่งเสริมการทำมาหากิจของราษฎร (มาตรา 51 (5))

1.5 ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
(1) การจัดการ การบำรุงรักษาและการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และ สิ่งแวดล้อม
1.6 ด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
(1) บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น (มาตรา 50 (8))
1.7 ด้านการบริหารจัดการและการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
(1) การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง และประสานงานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น (2) สนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นในการพัฒนาท้องถิ่น (3) ประสานและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น
ยุุทธศาสตร์การพัฒนา

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารและจัดการด้านสาธารณสุข
1.1 แนวทางบริหารงานบุคคลและบริหารงานทั่วไปด้านสาธารณสุข
1.2 แนวทางส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพพลานามัยที่ดีถ้วนหน้า มีความรู้ความเข้าใจและมีความสามารถในการป้องกันโรคและดูแลสุขภาพของตนเองและครอบครัวได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1.3 แนวทางควบคุมป้องกันและบำบัดโรค
1.4 แนวทางส่งเสริมและพัฒนาสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม
1.5 แนวทางเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรด้านสาธารณสุข1.6ปรับปรุงอาคารสถานที่และจัดหาวัสดุเวชภัณฑ์และครุภัณฑ์สาธารณสุขสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านเศรษฐกิจ
แนวทางที่ 1 : พัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน 1) ฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นให้แก่ประชาชน 2) ตั้งกลุ่มอาชีพใหม่ พร้อมสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ และเงินทุน 3) จัดตั้งตลาดกลางรองรับสินค้าจากชุมชน 4) ก่อสร้างลานตากผลิตผลทางการเกษตร 5) คัดเลือกผลิตภัณฑ์จากกลุ่มอาชีพให้เป็น สินค้า OTOP 6) ปรับปรุงซ่อมแซมตลาดสดเทศบาล 7) ก่อสร้างโรงสีข้าวชุมชน 8) ก่อสร้างซุ้มจำหน่ายสินค้าแบบเคลื่อนที่ 9) โครงการจัดหาบ้านHome Stay 10) จัดซื้อเครื่องคั่วถั่ว และเครื่องต้มไข่เค็ม
ยุทธศาสตร์ 3 ด้านสังคม
แนวทางที่ 1 : ส่งเสริมการศึกษาและสนับสนุนกิจกรรมทางการศึกษา 1) มอบทุนการศึกษา 2) จัดงานวันเด็ก 3) จัดซื้อชุดสนามเด็กเล่น 4) จัดซื้อสื่อการเรียนการสอน และอุปกรณ์การเรียนการสอน 5) จัดงานวันบัณฑิตน้อย 6) โครงการอาหารกลางวัน 7) โครงการอาหารเสริม (นม) 8) โครงการครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนเขตเทศบาล
แนวทางที่ 2 : เสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 1) โครงการถนนตัวอย่างด้านความปลอดภัย (ถนนสีขาว) 2) จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์การจราจร และป้ายสัญญาณจราจร 3) โครงการฝึกอบรมให้ความรู้กฎหมายจราจร 4) โครงการฝึกอบรม และฝึกทบทวน (อปพร.) 5) จัดซื้ออุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องใช้ดับเพลิง 6) จัดซื้อวิทยุสื่อสาร 7) จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ ในการดำเนินกิจกรรมของศูนย์ อปพร. 8) จัดซื้อรถยนต์ดับเพลิงตรวจการณ์ถังน้ำในตัว 9) ก่อสร้างอาคารศูนย์ อปพร. เทศบาลตำบลเนินมะปราง 10) จัดซื้อรถยนต์เคลื่อนที่เร็วพร้อมอุปกรณ์กู้ภัย 11) โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย
แนวทางที่ 3 : สงเคราะห์คนชรา ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม 1) สงเคราะห์คนชรา (เบี้ยยังชีพ) 2) สงเคราะห์ผู้ประสบภัย 3) สงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม 4) สงเคราะห์ผู้พิการ (เบี้ยยังชีพ)
แนวทางที่ 4 : การจัดสวัสดิการ นันทนาการ บริการสาธารณะ 1) ก่อสร้างสวนหย่อม , สวนสาธารณะ และสวนสุขภาพ 2) จัดซื้ออุปกรณ์กีฬา และเครื่องดนตรีให้กับกลุ่มเยาวชน ชมรมผู้สูงอายุ ชุมชนในเขตเทศบาล 3) จัดซื้ออุปกรณ์เครื่องครัว เต้นท์ โต๊ะ เก้าอี้ให้กับชุมชน 4) ก่อสร้างรั้วรอบศาลเจ้าพ่อแสนเมือง 5) ก่อสร้าง ฌาปนสถาน (เมรุ)
แนวทางที่ 5 : การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 1) รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 2) โครงการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ กีฬาเด็กเล็ก (อนุบาล 3 ขวบ)กีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ และกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์กับหน่วยงานอื่น 3) โครงการฝึกอบรมชุมชนต้านยาเสพติด
แนวทางที่ 6 : การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนา และแก้ไขปัญหา 1) เผยแพร่ ข้อมูล ข่าวสาร 2) อบรมและพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการชุมชน กลุ่มสตรี และกลุ่มเยาวชน ศึกษาดูงาน 3) สำรวจข้อมูลความจำเป็นพื้นฐานชุมชน (จปฐ.) 4) อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตย แก่ประชาชน 5) จัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเนินมะปราง 6) จัดตั้งกลุ่มเยาวชนและ องค์กรเด็กและเยาวชน ในเขตเทศบาล
แนวทางที่ 7 : พัฒนาระบบการให้ข้อมูลข่าวสาร 1) ติดตั้งเสียงตามสาย 2) ซ่อมแซมเสียงตามสาย หอกระจายข่าว และเครื่องขยายเสียง 3) กั้นห้องประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลเนินมะปราง 4) ก่อสร้างที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำชุมชน 5) จัดทำวารสารและรายงานกิจการเทศบาลตำบลเนินมะปราง
แนวทางที่ 8 : การส่งเสริมสุขภาพ และการป้องกันโรคต่างๆ มีการบริโภค ที่ถูกต้อง และสนับสนุนการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ 1) โครงการฝึกอบรมการป้องกันโรคติดต่อจากสัตว์สู่คน 2) รณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและกำจัดสุนัขจรจัด 3) ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก 4) ชุมชนเข้าใจเอดส์ 5) โครงการส่งเสริมกิจกรรมของ อสม. 6) ส่งเสริมสุขภาพแอโรบิด 7) อบรมสุขาภิบาลอาหาร และทัศนะศึกษาดูงานสำหรับผู้ประกอบการค้าอาหาร 8) ตรวจสอบสารพิษตกค้างในอาหารสด อาหารแห้ง 9) จัดซื้อเคมีกำจัดยุง และแมลงต่าง ๆ 10) โครงการคัดกรองโรคเบาหวานผู้สูงอายุ 11) โครงการต่อต้านมะเร็งเต้านมในสตรี 12) โครงการบำบัดรักษาโรคด้วยแพทย์แผนไทย 13) จัดซื้อยาและเวชภัณฑ์
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แนวทางที่ 1 : การส่งเสริมสุขภาพ และการป้องกันโรคต่างๆ มีการบริโภค ที่ถูกต้อง และสนับสนุนการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ 1) ก่อสร้างถนน 2) ก่อสร้างถนนและวางท่อระบายน้ำ 3) ขยายผิวจราจร 4) ก่อสร้างทางเท้า 5) ปรับปรุงซ่อมแซมถนน 6) ก่อสร้างรางระบายน้ำ 7) ก่อสร้างท่อระบายน้ำ 8) ก่อสร้างฝายน้ำล้น 9) ปรับปรุงซ่อมแซมท่อระบายน้ำ รางระบายน้ำ 10) ขุดลอกหน้าฝาย 11) ขุดลอกคลอง 12) ขุดลอกลำเหมือง 13) ปรับปรุงฝายน้ำล้น 14) ขุดลอกสระน้ำ 15) วางท่อระบายน้ำ 16) ปรับปรุงซ่อมแซมไหล่ทางลงลูกรัง 17) ขุดบ่อบาดาล ขุดบ่อน้ำตี้นและขุดสระน้ำ 18) ก่อสร้างดาดคอลกรีตเรียงหินก้อนใหญ่ 19) ก่อสร้างสะพาน
แนวทางที่ 2 : ก่อสร้างระบบประปา 1) ขยายเขตประปาในเขตเทศบาล 2) ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปา 3) ก่อสร้างประปาชุมชน
แนวทางที่ 3 : ขยายเขตไฟฟ้า, โทรศัพท์ 1) ขยายเขตไฟฟ้าพร้อมติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าในเขตเทศบาล 2) ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะพร้อมวัสดุอุปกรณ์ 3) ติดตั้งโคมไฟสาธารณะและวัสดุอุปกรณ์ 4) จัดซื้อวัสดุไฟฟ้า 5) ติดตั้งตู้โทรศัพท์สาธารณะในเขตเทศบาล 6) ขยายเขตไฟฟ้าเข้าที่ดินที่ตั้งสำนักงานเทศบาลตำบลเนินมะปราง

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นแนวทางการพัฒนา
แนวทางที่ 1 : การจัดกิจกรรมเผยแพร่วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 1) ประเพณีแห่เทียนพรรษา 2) ประเพณีวันขึ้นปีใหม่ 3) วันเทศบาล 4) วันแม่แห่งชาติ 5) วันพ่อแห่งชาติ 6) ประเพณีลอยกระทง 7) วันรัฐพิธีต่าง ๆ 8) ประเพณีสงกรานต์ และรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ 9) สนับสนุนวัฒนธรรมประเพณี ศิลปะพื้นบ้าน และภูมิปัญญาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการบริหารจัดการองค์กร
แนวทางที่ 1 : พัฒนาเตรียมความพร้อมด้านบุคลากร อุปกรณ์เครื่องใช้ที่ทันสมัย และสถานที่ปฏิบัติงาน 1) สรรหาบุคลากร 2) จัดหาอุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน 3) ฝึกอบรม สัมมนา และทัศนะศึกษาดูงาน 4) ทุนการศึกษา ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท และหลักสูตรระยะสั้นต่าง ๆ 5) ก่อสร้างต่อเติมอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลเนินมะปราง 6) ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณอาคารสำนักงาน และอาคารที่อยู่ในบริเวณ 7) จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์เทศบาล 8) จัดซื้อเครื่องบันทึกข้อมูล จปฐ. (Pocket PC ) 9) จัดซื้อรถตู้ขนาด 12 ที่นั่ง 10) ก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุกลาง 11) ติดตั้งจานรับสัญญาณดาวเทียม(อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง) 12) ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ 13) ก่อสร้างเวทีแบบเคลื่อนย้ายได้พร้อมเครื่องขยายเสียง 14) จัดซื้อพัดลมไอน้ำ 15) จัดซื้อพัดลมโรงอาหารศูนย์เด็กเล็ก(อนุบาล 3 ขวบ) 16) ติดตั้งโทรศัพท์อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (อนุบาล 3 ขวบ)
แนวทางที่ 2 : สนับสนุนหน่วยงานอื่น ในการบริหารจัดการตามภาระหน้าที่เทศบาล 1) อุดหนุนชุมชน กลุ่มอาชีพ ชมรม หน่วยงาน หรือส่วนราชการอื่น
แนวทางที่ 3 : สนับสนุน พัฒนาระบบการตรวจสอบภายในเพื่อป้องกัน ปราบปรามการทุจริต คอรัปชั่น 1) โครงการอบรมสร้างจิตสำนึกผู้ปฏิบัติงาน 2) ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาด้านเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสารต่าง ๆ 3) โครงการประชาสัมพันธ์การมีส่วนร่วมของประชนในการตรวจสอบ และการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 4) โครงการปรับปรุงห้องข้อมูลข่าวสาร

โครงสร้างบุคลากร

 • สำนักปลัด
 1. นายวิศิษฐ์ ทองรอง ตำแหน่ง ปลัดเทศบาล
 2. นายประจักร ปาปะโต " หัวหน้าสำนักปลัด
 3. นายพาคีนัย อาจสาลี " นิติกร
 4. นางนิตยา ปาปะโต " จนท.วิเคราะห์
 5. นางนลิตลา ปัดสาพันธ์ " จนท.บริหารงานทั่วไป
 6. นางจันทร์เจ้า ศรีวิลัย " จนท.บันทึกข้อมูล
 7. นางชนัฐตา บุญเย็น " จพง.ธุรการ
 • กองคลัง
 1. นางสาวจิตตา สมณา ตำแหน่ง หัวหน้าส่วนการคลัง
 2. นางรวงทอง บุญธรรม " จพง.พัสดุ
 3. นางชิดกมล เกินกลาง " จนท.พัสดุ
 4. นางษฎุดี สุขศิริ " จนท.จัดเก็บรายได้
 5. นางอิงอร เอี่ยมอ่อน " จนท.จัดเก็บรายได้
 6. นางรัตนา มะเดื่อ " ผช.จนท.ธุรการ
 7. นางพิสมัย โคตรสวรรค์ " ผช.จนท.การเงินและบัญชี
 8. นายวุฒิพงษ์ นิยมพันธ์ " ผช.จนท.จัดเก็บรายได้
 9. นายชัชวาล สุขศิริ " ผช.จนท.จัดเก็บรายได้
 • กองช่าง
 1. นายสุธีร์ คำนนท์ ตำแหน่ง นักบริหารงานช่าง
 2. นายณัฐวุฒิ ราศรี " นายช่างโยธา 2
 3. นายสังวาล นิลกิจ " ผช.ช่างโยธา
 • กองประปา
 1. จ.อ.ชัยรัตน์ สุจิณพำ ตำแหน่ง จนท.ป้องกัน ฯ3
 2. นายนราวุฒิ เจียงวงศ์ " จนท.ประปา
 3. นายกรุง เอี่ยมอ่อน " คนงาน
 4. นายเกษม ศรีโคตร " คนงาน
 5. นางนุชิดา รัตนวรรณ " คนงาน

 • กองสาธารณะสุข

 1. นางถาวร กุลฤทธิ์ ตำแหน่ง จนท.ส่งเสริมสุขภาพ
 2. นางสาวภัทรกาญจน์ ศรีนนท์ " คนงาน
 3. นายประเสริฐ พรหมทา " คนงานประจำรถขยะ
 4. นายวีระศักดิ์ แดงงาม " พนง.ประจำรถขยะ
 5. นายธงชาติ บุญเย็น " พนง.ประจำรถขยะ
 • กองการศึกษา
 1. นางสิริโฉม ชัยพรรณา ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา 4
 2. นายภัคพงศ์ ปัญจศุภวงศ์ " นักพัฒนาชุมชน 3
 3. นางกล้วยไม้ แสงตะวัน " พนง.พิมพ์ดีด
 4. นางศิริพร ถึงไชย " จพง.ประชาสัมพันธ์
 5. นางเจียมจิตร สุทธวี " คนงาน9 ความคิดเห็น:

 1. ไม่ระบุชื่อ22 พฤษภาคม 2552 21:53

  ทำได้ดีนะมีรูปภาพเห็นชัดเจนดีค่ะ

  ตอบลบ
 2. ไม่ระบุชื่อ22 พฤษภาคม 2552 21:55

  องค์ความรู้ในงานของคุณโอ๋คืออะไรล่ะค่ะ

  ตอบลบ
 3. เพิ่มรูปและองค์ความรู้อีกซักหน่อยก็จะดีค่ะ

  ณัฐชานันท์

  ตอบลบ
 4. จัดเจนมาก
  ทัศฉวี วรรณทวี
  5122702114

  ตอบลบ
 5. องค์ความรู้ยาวมากเลยนะน้องโอ๋
  แอนนา เสาเวียง
  5122702139

  ตอบลบ
 6. ได้ความรู้ดีนะจ๊ะหล่อน
  สมคิด อสิพงษ์
  5122702131

  ตอบลบ
 7. พนักงานในองค์กรสวยมา ที่เริ่ดๆๆๆเกินเพื่อคงเป็นน้องโอ๋ซิน่ะ
  จัดบล็อกดีจีโอ๋ จากพี่มี (บุญมี กล้าหาญ การคลัง)

  ตอบลบ
 8. องค์ความรู้ที่นำมาเผยแพร่ ดี ชัดเจน

  ตอบลบ
 9. ได้รู้จัดเทศบาลตำบลบึงบูรพ์ขึ้นอีกเยอะเลย
  วิลาวัลย์ บุญค้ำชู
  5122702129

  ตอบลบ